Planeringskatalogen

Du som arbetar inom kommunen eller på myndighet med samhällsplanering har god nytta och användning av Planeringskatalogen. Det är en webbaserad söktjänst för planeringsunderlag.

Planeringskatalogen ska vara en samlad ingång till planeringsunderlag för fysisk samhällsplanering från statliga myndigheter. Tanken är att på en plats visa korrekt, relevant och uppdaterad information, som underlättar handläggningen och effektiviserar samhällsbyggnadsprocessen.

Med planeringsunderlag menas kunskapsunderlag som belyser viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera i översiktsplanering och detaljplanering. De kan bestå av rapporter, vägledningar, geodata, karttjänster och webbsidor.

Mark och vatten

Länsstyrelserna är enligt lag skyldig att tillgängliggöra planeringsunderlag som behövs för att belysa frågor som rör hushållning med mark och vatten. Planeringsunderlaget kan gälla natur- och kulturvärden, infrastruktur, militära intressen, vattenfrågor med mera.

Planeringsunderlaget berör även sådant som omfattas av länsstyrelsernas tillsyn enligt plan- och bygglagen så som riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen, strandskydd, hälsa och säkerhet, olycksrisker samt översvämning och erosion.

Till Planeringskatalogen