Sveriges länskarta

Detta webbGIS innehåller information om länsstyrelsernas kontor och naturum. Kartan innehåller även allmän geografisk information om vissa skyddade natur- och kulturmiljöer. Om du ska planera, avverka, exploatera eller göra andra åtgärder som syftar till förändrad mark- eller vattenanvändning ska du istället kontakta din lokala länsstyrelse för mer information. 

Sveriges länskarta

Bitillsyn

Bitillsynskartan visar bitillsynsdistrikt och kontaktuppgifter till ansvariga bitillsynsmän. Kartan visar också skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta.

Bitillsynskartan

Vatteninformationssystem Sverige (VISS)

VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

I VISS finns klassningar och kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.

VISS

Miljöatlas

Digital miljöatlas visar nödvändiga resurser och förutsättningar vid en eventuell oljeolycka längs våra kuster.

Digital miljöatlas

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen är en interaktiv karttjänst för etablering av vindkraft i Sverige. Vindbrukskollen är tillgänglig för alla och innehåller uppgifter om befintliga och planerade vindkraftverk. Tjänsten går att använda från projektering till etablering och slutligen nedmontering. 

Vindbrukskollen är ett samarbete mellan Sveriges länsstyrelser och Energimyndigheten.

Vindbrukskollen, Energimyndigheten.se

Svenska Fiskeregler

Svenska Fiskeregler är länsstyrelsernas officiella publika webbplats där allmänheten kan läsa om vilka regler som gäller för fritidsfiske i de fem stora sjöarna och utmed den svenska kusten.

Svenska Fiskeregler har utvecklats av en styrgrupp från Länsstyrelsen, Havs- och Vattenmyndigheten och Jordbruksverket. Organisationer som Sportfiskarna, Fiskevattenägarna och Sveriges Kust- och insjöfiskares organisation har under arbetet bidragit med värdefulla synpunkter.

Projektet har avgränsats till lagstiftning som rör bedrivande av fritidsfiske. Webbplatsen syfte är att underlätta för fritidsfiskare att tillgodogöra sig gällande regler.

Svenska fiskeregler.se

Vattenmyndigheternas digitala åtgärdsunderlag

Digitala åtgärdsunderlag är ett stöd för handläggare på kommuner och länsstyrelser att genomföra åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer för vatten.