Geodatasamverkan

Genom geodatasamverkan underlättas tillgången och utbytet av geodata mellan offentlig förvaltning och företag. Den medför en effektivare hantering och försörjning av geodata.

Lantmäteriet är den myndighet som har uppdraget att samordna geodatasamverkan. De datamängder länsstyrelserna har ett informationsansvar för inom geodatasamverkan tillgängliggörs via Geodataportalen.

Nationell geodatastrategi

Den nationella geodatastrategin vägleder de aktörer som bidrar med geodata i samhället. Den ger god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av insatser på området. Strategin är framtagen av Lantmäteriet och Geodatarådet. Geodatarådet är tillsatt av regeringen och fungerar som ett stöd åt Lantmäteriet i deras samordnande roll inom Geodatasamverkan.

Inspire

Inspire är ett EU-direktiv och anger bestämmelser för att etablera en infrastruktur för geodata i Europa. Miljödepartementet ansvarar för införandet av direktivet i Sverige. Detta sker genom samarbete mellan de informationsansvariga myndigheterna. Ansvarsfördelningen är beskriven i SFS 2010:1770 om geografisk miljöinformation.

I Sverige är Lantmäteriet den myndighet som ansvarar för att samordna införandet och är Sveriges kontaktpunkt till EU-kommissionen för frågor som rör Inspire.

Inspire Geoportal är den centraleuropeiska åtkomstpunkten till de uppgifter och data som tillhandahålls av EU:s medlemsstater.